ΦορτηγάΔικαιολογητικά για Φορτηγά

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δίπλωμα ή ταυτότητα
 • Προηγούμενο Δελτίο τεχνικού ελέγχου
 • Βεβαίωση Ταχογράφου
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (όπου απαιτείται)

Δικαιολογητικά ανάριθμου φορτηγού

 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου ή πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ
 • Ταυτότητα


Πότε πρέπει να γίνεται ο τεχνικός έλεγχος:

Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των φορτηγών πρέπει να γίνεται όταν συμπληρωθεί ένα έτος από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (το αργότερο μία εβδομάδα μετά)

Π.χ.: όχημα με ημερομηνία πρώτης άδειας 23/11/2009 πρέπει να περάσει από αρχικό έλεγχο μέχρι 30/11/2010

Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο (το αργότερο μία εβδομάδα μετά)

Π.χ.: όχημα που είχε περάσει από έλεγχο 15/2/2011 πρέπει να ξαναπεράσει από έλεγχο μέχρι 22/2/2012


Κάρτα ελέγχου καυσαερίων:

Η διάρκεια ισχύος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ) είναι έξι μήνες. Το δελτίο του τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) ισχύει και ως κάρτα καυσαερίων για έξι μήνες. Δηλαδή από την ημερομηνία έκδοσης του ΔΤΕ και για διάστημα 6 μηνών δεν χρειάζεται να εφοδιασθείτε και με ΚΕΚ. Μετά όμως από την παρέλευση του διαστήματος αυτού η ΚΕΚ είναι αναγκαία.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

1o ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος Καυσαερίων & Οπτικός Έλεγχος.

Στο πρώτο στάδιο του ελέγχου γίνεται ενδελεχής έλεγχος των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων του οχήματος. Παράλληλα ελέγχονται :

 1. τα καυσαέρια του οχήματος
 2. ο αριθμός πλαισίου
 3. ο αριθμός μηχανής
 4. το αμάξωμα
 5. τα ελαστικά

2o ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος στην αυτόματη Γραμμή..

Κατά το δεύτερο στάδιο ελέγχεται:

 1. τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους.
 2. η σύγκλιση – απόκλιση (ευθυγράμμιση)
 3. τα φρένα

3o ΣΤΑΔΙΟ: Οπτικός Έλεγχος στο λάκκο κατόπτευσης.

Κατά το τρίτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου ελέγχεται :

 1. το σύστημα διεύθυνσης
 2. το σύστημα μετάδοσης κίνησης,
 3. οι εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων,
 4. οι οξειδώσεις του αμαξώματος,
 5. επίσης γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα.

4o ΣΤΑΔΙΟ: Πιστοποιητικά Ελέγχου :

 1. Κατά το τέταρτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου γίνεται η εκτύπωση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και η επικόλληση στην πινακίδα κυκλοφορίας του ενδεικτικού σήματος τεχνικού ελέγχου (ΕΣΤΕ).

5o ΣΤΑΔΙΟ: Επανέλεγχος ΚΤΕΟ :

 1. Σε περίπτωση που στο όχημά σας διαπιστωθουν σοβαρες ελείψεις και χρειάζεται επισκευές έχετε στην διάθεση σας 20 ημέρες για τον επανέλεγχο και την έκδοση του δελτίου τεχνικού ελέγχου. Ο τεχνικός διευθυντής του Ι.ΚΤΕΟ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ μπορεί να σας δώσει 10 ημέρες επιπλέον σε περιπτώσεις που οι επισκευές είναι εκτεταμένες.